ඔබගේ තොරතුරු ඇතුළත් කර ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිවිසෙන්න…

 

G.C.E. (O/L) Examination - Online Paper - 01

මෙම ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රය 10 ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම් එ්කකය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must fill out this field.