ක‍්‍රි.ව. 1815 ඉංග‍්‍රීසීන් කන්ද උඩරට අල්ලා ගැනීමෙන් පසු සිංහල විරුවන් සමඟ සටන් කිහිපයක්ම ඇති විය. ඒ 1818, 1834, 1842 සහ 1848 යන වසරයන්හිදී ය. එහෙත් 1848 වසරේදී පැවති