ඉතිහාසය සම්බන්ධ ලෝකයේ පළමු විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ හදන එක තමයි මගේ ලොකුම අරමුණ – ශ‍්‍රීමාල් දැඩිගම –

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Google+
    http://ithihasa.org/2018/01/14/%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA-%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0-%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%B4%E0%B7%85">
  • Twitter
  • Instagram