2017 විභාග අනුමාන ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රය – ඉතිහාසයs

 

Download the PDF file .

                                                                   

 

සිතියම මත Click කිරීමෙන් විශාල කරගත හැක

 

                                     

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • RSS
  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Google+
    http://ithihasa.org/2017/12/06/2017-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C-%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1-%E0%B6%B4%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1-%E0%B6%B4%E0%B6%AD">
  • Twitter
  • Instagram